La Generalitat ofereix una subvenció si es renoven els tancaments antics per altres d’alumini.La quantitat màxima total destinada a la línia d’ajuts per als diferents Plans Renova’t de Finestres és de 3.300.000 euros, distribuïda de la manera següent:

1.El Pla Renova’t de Finestres per a habitatges particulars per a la convocatòria 2010 és de 2.700.000 euros, aplicats a la partida pressupostària 780.0001, Subvencions a famílies, del pressupost de l’Institut Català d’Energia, dels quals 2.079.000 euros amb càrrec a la dotació pressupostària per a l’exercici 2009 i 621.000 euros amb càrrec a la dotació pressupostària per a l’exercici 2010.

2.El Pla Renova’t de Finestres per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges per a la convocatòria 2010 és de 600.000 euros, aplicats a les següents partides pressupostàries, segons indica l’ordre de subvenció.

Segons el nombre de sol·licituds que es presentin per als diferents plans de renovació i per a les diferents tipologies de beneficiaris que es regulen en aquesta convocatòria, i en el cas que se superin les previsions pressupostàries assignades a algun dels Plans o de les categories de beneficiaris, l’ICAEN ampliarà els fons destinats a l’esmentat pla en detriment de l’altre, el pressupost inicial del qual no s’hagi exhaurit en aquesta convocatòria.

L’atorgament d’aquests ajuts per a la convocatòria de 2010 restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.

 

Més informacio a renovat.cat

Entradas Similares