La Generalitat de Catalunya ha tornat a obrir el Pla Renova’t per tancaments de finestres, obertures, proteccions solars, electrodomestics, calderes i enllumenat de comerços.

Actuacions subvencionables

La renovació de finestres i altres tancaments com portes-vidrieres o claraboies a Catalunya per d’altres més eficients així com la substitució o incorporació de sistemes de protecció solar de tancaments (persianes, gelosies, lamel·les, tendals).

Els tancaments han d’estar en un recinte habitable en contacte amb l’exterior o amb contacte amb un espai no habitable.

Cuantia de l’ajut

La quantia màxima serà diferent en funció de l’ús de l’edifici:

 • Per a habitatges particulars que han de ser primera residència:
  • Renovació de tancament:Quantitat màxima de 130 €/m² de tancament renovat.La subvenció per aquest concepte no podrà superar el límit de 3.000 € per beneficiari.
  • Només si el tancament es renova, també es subvencionarà la substitució o incorporació de sistemes de protecció solar com persianes, lamel·les, gelosies o tendals:Subvenció màxima de 40 €/m² de protecció solar.Subvenció per aquest concepte no podrà superar el límit de 1.000 € per beneficiari.
 • Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges:
  • Per a obertures renovades:Subvenció una quantitat màxima de 100 €/m² d’obertura renovada.
 • Només si el tancament es renova, també es subvencionarà la substitució o incorporació de sistemes de protecció solar com persianes, lamel·les, gelosies o tendals:Subvenció màxima de 40 €/m² de protecció solar.En qualsevol dels casos, la quantia màxima total que es podrà rebre en concepte d’ajut no superarà el límit de 100.000 € per beneficiari

Terminis

La vigència d’aquest Pla serà des del dia següent a la publicació de l’ordre fins al 30 de setembre de 2011, o fins l’exhauriment del pressupost disponible per cadascuna de les línies.

Termini de presentació de sol·licituds: des del 17 de gener de 2011 fins el 30 d’abril del 2011.

Termini d’execució: La compra i instal·lació de les obertures subvencionades s’haurà pogut realitzar a partir de l’1 de gener de 2011 i fins l’acabament del període de vigència del pla, el 30 de setembre de 2011.

Termini de justificació: 30 de setembre de l’any 2011.

Documentació a presentar

Per a sol·licitar l’ajut, cal omplir un formulari en el qual s’haurà d’adjuntar la següent documentació en format digital:

 • Còpia del pressupost de la renovació d’obertures i sistemes de protecció solar, que haurà d’incloure, com a mínim:
  1. Nom i CIF de l’establiment que farà els treballs.
  2. Nom, DNI i domicili del sol·licitant de l’ajut.
  3. Adreça de l’edifici on es faran les obres de renovació.
  4. Descripció de la renovació detallant les accions incloses dins del concepte de renovació.
  5. Dimensions dels tancaments a renovar expressades en m2, tant de les finestres com de les proteccions solars.
  6. Orientació geogràfica del tancament en cas d’incorporació de proteccions solars.
  7. Cost de materials i col·locació en obra, exclosos, motors, treballs del ram de paleta, com pot ser la substitució de bastiments i premarcs antics, col·locació de caixes torns i corrons, repassos de guix, de pintura etc.
  8. Cost de l’IVA per separat. L’IVA està exclòs de l’ajut.
  9. Transmitància tèrmica de la tapa de caixa de persiana, en cas d’haver-n’hi.
 • Document de marcatge CE dels tancaments pressupostats on s’indiqui la seva transmitància tèrmica
 • Document de justificació del Factor Solar Modificat (només per edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges).
 • Fotocòpia del DNI i certificat d’empadronament si no s’ha autoritzat a l’ICAEN a fer les comprovacions oportunes.

Un cop omplert el formulari, es generarà un document de text que s’haurà de presentar en paper i signat, juntament amb la documentació indicada en l’apartat D) si és el cas, a:

 • Opció 1: Per correu certificat a l’adreça o apartat de correus de l’empresa tramitadora
 • Opció 2: En mà a les oficines de recollida de l’empresa tramitadora, o a la seu de l’ICAEN.
 • Opció 3: A través de les empreses comercialitzadores adherides.

Més informació | Renova’t

Entradas Similares